Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

pikkumyy
00:52

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

pikkumyy
00:52
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viarawwwr rawwwr
00:52
8307 42be 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:52
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:51
3250 5a16 500
Reposted fromfelicka felicka viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:51
pikkumyy
00:50
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:50
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:50
5230 f5e2
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr
00:49
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:49
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:49
8577 c448 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:48
Właśnie po tym można poznać, że poznało się kogoś wyjątkowego: kiedy można się zamknąć na chwilę i razem pomilczeć.
— Pulp Fiction (1994)
pikkumyy
00:48
4064 5790 500
Reposted fromsebazet sebazet viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:48
1582 a91b
Reposted fromproof proof viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:48
4862 7056 500
Reposted frompiehus piehus viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:48
7380 34d2
pikkumyy
00:48
2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viarawwwr rawwwr
pikkumyy
00:14
pikkumyy
00:14
Nie wierze w Boga, ale dziś sie pomodle za Twojego tatę, żeby było dobrze, żeby wyzdrowiał, żeby spędził z Tobą jeszcze wiele szcześliwych chwil. Bo pomyślałam jak wiele jeszcze przed moim tatą rzeczy i nie zniosłam tej myśli, że jemu mogło by sie coś stać. Trzymam kciuki!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl